TRABZON ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi; “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” hükmünü ihtiva etmektedir. İlgili hüküm uyarınca aydınlatma metni şu şekilde tüm ilgililere duyurulur:

 

 1. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu         : Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü

Adres                         : Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 61335 Akçaabat/TRABZON

Telefon                       : +90 (462) 455 10 00

Fax                             : +90 (462) 455 24 72

Kep Adresi                : trabzonuniversitesi@hs01.kep.tr

E-mail Adresi            : genelsekreterlik@trabzon.edu.tr

İnternet Sitesi            : https://www.trabzon.edu.tr/

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üniversitemiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, ilgili verinin durumuna göre şu amaçlarla işlenebilir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler

Kişisel veriler, duruma göre mer’i mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla şu alıcılara aktarılabilir:

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Kamuya açık
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

İnternet sitesi ve bağlı portal ve web uygulamaları üzerinden yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafımıza iletilmiş kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6988 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerin çerçevesinde belirlenen temel ilkelere ve mezkûr Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlenmektedir. Kullanıcılara ait bilgilerin korunması ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami özen gösterilmesine dair yaklaşım çerçevesinde, gereken hassasiyetin en yüksek düzeyde gösterilmesini sağlamak için, detaylı düzenlemeler yapmakta, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte kullanıcı bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında, gerçekleştirilen çalışma ve etkinliklerimize katılım aşamasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydedilen elektronik olarak paylaşılan kişisel veriler, öncelikle taleplerin yerine getirilmesini temin edebilmek daha iyi dönüt sunmak amacıyla kullanılacaktır.

Ayrıca Trabzon Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve İmhası Hakkında Politika hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken azami özen ve dikkat gösterilmektedir. Kullanıcılara ait kişisel veriler dâhil olmak üzere tüm bilgiler kullanıcı onayı olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer dışında hiçbir surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Bu doğrultuda, kurum ve kullanıcılarımıza ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır. Bu politikada yer verilen taahhütler, kurumsal web sitesinde ve bağlı diğer kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerli olup kurumsal sitede dış bağlantı verilen web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ve etik ilkeleri ile kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu değildir.

5. İlgilinin Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11’nci maddesi uyarınca ilgili kişi,

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklara ilişkin taleplerini Rektörlüğümüze iletmesi halinde, niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde başvuru sonuçlandırılacaktır. 6698 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca talebin, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca ad-soyad, imza ve iş ya da ikametgâh adresinin bulunduğu yazılı dilekçenin kurumumuza iletilmesi zorunludur.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikası’nda önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapılması durumunda, değişen politika web sitemizde ilan edilir.  

Menüyü Kapat